กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การใช้ระบบกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ.

อบรมวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

: huso.pkru : huso@pkru.ac.th : 2019-05-16 08:44:47

--- 2 ความคิดเห็น ---

ความคิดเห็นที่ 1

ปัญหาการคีย์ข้อมูลจุดดำจุดขาวสำหรับหลักสูตรปี 2560 ทำไมคีย์แล้วไม่แสดงรายการ (สาขาภาษาจีน)

: Chinese.huso : huso@pkru.ac.th

ความคิดเห็นที่ 2

ทางคณะได้ประสานไปยังงานหลักสูตรเพื่อติดต่อบริษัท Vision Net ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

: huso.pkru : huso@pkru.ac.th